Български Български       English English
   
  дейност
   
Дейността на “Файър Протекшън Консулт” е ориентирана към:
 
 • Проектиране, консултации и оценка на инвестиционните проекти по осигуряване на пожарната безопасност на обектите в съответствие с действащите нормативни документи;
 •  Разработване на проекти за пожарообезопасяване, доставка на пожарна техника и оборудване за кандидатстване и финансиране по структурните фондове на ЕС;
 • Пълен противопожарен инженеринг - проектиране, доставка, монтаж и поддръжка на пожароизвестителни и пожарогасителни (водни, газови, пенни, прахови) системи, строителни системи за пасивна пожарозащита (пожароустойчиви врати, стъкла, панели);
 • Абонаментно обслужване и противопожарно обследване на обекти на територията на цялата страна по предварително сключен договор с клиентите си на основания НАРЕДБА № I – 209 от 22.11.2004г. за правилата и нормите за Пожарна и Аварийна Безопасност на обектите в експлоатация, издадена от МВР и МРРБ, обн. ДВ, бр.107 от 07.12.2004г. и НАРЕДБА № 2 /ПСТН/ от 1994г., издадена от МВР и МРРБ: проучване на потенциалните рискове за възникване и разпространение на пожари, а именно: разработване на вътрешни правила в съответствие с действащите нормативни актове по Пожарна Безопасност и осъществяване на контрол за спазването им; отстраняване на причините и условията за възникване и разпространение на пожари; създаване на условия за безопасна евакуация на хора и материални ценности при пожари и аварии.
 • Комплексно пожарообезопасяване на административни, търговски сгради, хотели, учебни и детски заведения, което включва:
Изготвяне на противопожарно досие, съдържащо съответните документи по пожарна безопасност на територията на обекта   Разработване на планове и схеми за евакуация на личния състав и на пребиваващите в обекта лица   Разработване на планове за действие на личния състав за гасене на пожари и ликвидиране на аварии, които се проиграват под наше ръководство веднъж годишно и изготвяне на протокол за това   Разработване на правила (инструкции) за осигуряване на пожарна безопасност на територията на обекта и провеждане на инструктажи, съгласно изискванията
             
Разработване на планове за осигуряване на пожарната безопасност при ремонти и реконструкции в обекта   Извършване на проверка, ремонт и зареждане на противопожарните уреди, съоръжения и средства за пожарогасене - пожарогасители - в собствената си сервизна база   Извършване поддръжка и проверка на пожароизвестителните инсталации (ПИИ) и пожарогасителните инсталации (ПГИ), като води съответната документация – Приложение 2 от Наредба I – 209   Изпълнение предписанията на органите по пожарна и аварийна безопасност. Съгласуване  разработените документи с органите за пожарна и аварийна безопасност
 
  • Провеждане на теоретични и практични занятия за действие с противопожарни уреди и съоръжения на територията на обекта;
  • Проектиране и изпълнение на огнезащита на дървени, метални и стоманобетонови строителни конструктивни елементи;
  • Продажба, доставка и сервиз на пожарогасители и противопожарна техника и оборудване; противопожарни табла – метални и алуминиеви /контрол, техническо обслужване и презареждане на пожарогасители/;
  • Изработване и доставка на указателни знаци и табели, съгласно изискванията на Наредба № 4;
  • Представителство пред органите на Главна Дирекция «Пожарна безопасност и спасяване» от името на възложителя при съгласуване на проекти, защитаване на нови технически решения за осигуряване на пожарната безопасност и извършване на изпитания за съответствие и/или допустимост в Научно - приложен институт «Пожарна безопасност и спасяване»
  • Информационно обслужване по въпроси, касаещи Пожарна и Аварийна Безопасност;
  • Съгласуване на изделия, съоръжения, инсталации и др. с органите на Главна Дирекция «Пожарна безопасност и спасяване»